Jednym z najczęściej spotykanych rodzajów spraw na wokandach polskich sądów są sprawy o zapłatę, które są inicjowane poprzez wniesienie pozwu.
Podstawą wniesienia sprawy do sądu zazwyczaj będzie niespełnienie przez dłużnika świadczenia pieniężnego z tytułu zawartej umowy (np. najmu, sprzedaży, świadczenia usług).
Wniesienie sprawy o zapłatę co do zasady powinno zostać poprzedzone przedsądowym wezwaniem do zapłaty, aby umożliwić dłużnikowi dobrowolną spłatę zobowiązania. Brak reakcji dłużnika na wezwanie oznaczać będzie bardzo często konieczność wniesienia sprawy do sądu w celu przymusowego odzyskania należności.
Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno osobom, które chcą wnieść do sądu pozew o zapłatę, jak i tym, które taki pozew otrzymały i z tego względu wymagają obrony swoich interesów w postępowaniu sądowym.

Reprezentujemy także Klientów na etapie postępowania egzekucyjnego. Pomagamy wierzycielom skutecznie odzyskiwać należności od niesolidnych dłużników, a dłużnikom zminimalizować zadłużenie poprzez uzyskanie ugody z wierzycielem, a w niektórych wypadkach nawet unieszkodliwić postępującą egzekucję.
W ramach świadczonych usług:

  • reprezentujemy naszych Klientów na etapie przedsądowym, jak i w toku całego postępowania sądowego,
  • opracujemy optymalną strategię procesową w Państwa sprawie,
  • sporządzamy pozwy w postępowaniu zwykłym, odpowiedzi na pozew, sprzeciwy i zarzuty od nakazów zapłaty, apelacje, zażalenia oraz inne pisma procesowe,
  • występujemy z pozwami o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i nakazowym,
  • stale monitorujemy sprawę i informujemy naszych Klientów o podejmowanych działaniach i postępach w sprawie,
  • jesteśmy do Państwa pełnej dyspozycji w przypadku konieczności konsultacji w sprawie.